Logo
Tất cả sản phẩm là hàng nhập khẩu

The Usborne My First Reading (40 cuốn ) (hộp tím)

Mã sản phẩm :

Giá bán : 425,000 đ 750,000 đ
Hỗ Trợ Mua Hàng: 0877106608 ( 8h00 - 22h00 )

𝐓𝐇𝐄 𝐔𝐒𝐁𝐎𝐑𝐍𝐄 𝐑𝐄𝐀𝐃𝐈𝐍𝐆 𝐂𝐎𝐋𝐋𝐄𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 - 𝐁𝐎̣̂ 𝟒𝟎 𝐂𝐔𝐎̂́𝐍- 𝙈𝙖̀𝙪 𝙩𝙞́𝙢

🌟 🌟 𝘉𝘰̣̂ 𝘛𝘩𝘦 𝘜𝘴𝘣𝘰𝘳𝘯𝘦 𝘙𝘦𝘢𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘊𝘰𝘭𝘭𝘦𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘧𝘰𝘳 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵 𝘳𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳𝘴 40 𝘤𝘶𝘰̂́𝘯, 𝘭𝘢̀ 𝘣𝘰̣̂ 𝘤𝘰́ 𝘮𝘶̛́𝘤 đ𝘰̣̂ 𝘬𝘩𝘰́ 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 4 𝘣𝘰̣̂ 𝘟𝘢𝘯𝘩, Đ𝘰̉, 𝘷𝘢̀𝘯𝘨 𝘛𝘪́𝘮 𝘤𝘶̉𝘢 𝘕𝘩𝘢̀ 𝘹𝘶𝘢̂́𝘵 𝘣𝘢̉𝘯 𝘜𝘴𝘣𝘰𝘳𝘯𝘦.

🍁 🍁 𝘉𝘰̣̂ 𝘴𝘢́𝘤𝘩 𝘨𝘰̂̀𝘮 40 𝘤𝘶𝘰̂́𝘯 𝘤𝘩𝘪𝘢 𝘭𝘢̀𝘮 2 𝘤𝘢̂́𝘱 đ𝘰̣̂,𝘮𝘰̂̃𝘪 𝘤𝘢̂́𝘱 đ𝘰̣̂ 𝘭𝘢̀ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘮𝘢̀𝘶 𝘬𝘩𝘢́𝘤 𝘯𝘩𝘢𝘶. 40 𝘤𝘶𝘰̂́𝘯 đ𝘦̂̀𝘶 𝘭𝘢̀ 𝘤𝘢́𝘤 𝘵𝘢́𝘤 𝘱𝘩𝘢̂̉𝘮 𝘬𝘪𝘯𝘩 đ𝘪𝘦̂̉𝘯 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 đ𝘢̃ đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘷𝘪𝘦̂́𝘵 𝘭𝘢̣𝘪 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘤𝘢́𝘤𝘩 𝘥𝘦̂̃ đ𝘰̣𝘤 𝘩𝘰̛𝘯 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘭𝘶̛́𝘢 𝘵𝘶𝘰̂̉𝘪 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘶 𝘯𝘪𝘦̂𝘯. 𝘉𝘰̣̂ 𝘴𝘢́𝘤𝘩 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘹𝘦̂́𝘱 𝘭𝘰𝘢̣𝘪 𝘥𝘢̀𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘰 𝘵𝘳𝘦̉ 𝘵𝘶̛̀ 8 𝘵𝘶𝘰̂̉𝘪 𝘵𝘳𝘰̛̉ 𝘭𝘦̂𝘯 𝘵𝘶𝘺 𝘯𝘩𝘪𝘦̂𝘯 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘤𝘢́𝘤 𝘣𝘦́ 𝘮𝘢̀ 𝘵𝘪𝘦̂́𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘵𝘪𝘦̂́𝘯𝘨 𝘮𝘦̣ đ𝘦̉ 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘤𝘢̂̀𝘯 𝘤𝘰́ 𝘵𝘳𝘪̀𝘯𝘩 đ𝘰̣̂ 𝘵𝘪𝘦̂́𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩 𝘬𝘩𝘢́ 𝘵𝘰̂́𝘵 đ𝘦̂̉ đ𝘰̣𝘤 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤.

💓 💓 𝘉𝘰̣̂ 𝘴𝘢́𝘤𝘩 𝘤𝘩𝘪𝘢 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 2 𝘤𝘢̂́𝘱 đ𝘰̣̂ đ𝘰̣𝘤 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘴𝘢𝘶:

🐳 🐳 𝘜𝘴𝘣𝘰𝘳𝘯𝘦 𝘠𝘰𝘶𝘯𝘨 𝘙𝘦𝘢𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘚𝘦𝘳𝘪𝘦𝘴 𝘛𝘸𝘰:

✦ 𝘈𝘦𝘴𝘰𝘱’𝘴 𝘍𝘢𝘣𝘭𝘦𝘴

✦ 𝘛𝘸𝘦𝘭𝘧𝘵𝘩 𝘕𝘪𝘨𝘩𝘵

✦ 𝘌𝘢𝘴𝘵 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘚𝘶𝘯, 𝘞𝘦𝘴𝘵 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘔𝘰𝘰𝘯

✦ 𝘛𝘩𝘦 𝘌𝘯𝘤𝘩𝘢𝘯𝘵𝘦𝘥 𝘊𝘢𝘴𝘵𝘭𝘦

✦ 𝘛𝘩𝘦 𝘊𝘢𝘯𝘵𝘦𝘳𝘷𝘪𝘭𝘭𝘦 𝘎𝘩𝘰𝘴𝘵

✦ 𝘛𝘩𝘦 𝘍𝘪𝘳𝘦𝘣𝘪𝘳𝘥

✦ 𝘙𝘰𝘣𝘪𝘯 𝘏𝘰𝘰𝘥

✦ 𝘛𝘩𝘦 𝘗𝘩𝘢𝘯𝘵𝘰𝘮 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘖𝘱𝘦𝘳𝘢

✦ 𝘙𝘰𝘣𝘪𝘯𝘴𝘰𝘯 𝘊𝘳𝘶𝘴𝘰𝘦

✦ 𝘎𝘶𝘭𝘭𝘪𝘷𝘦𝘳’𝘴 𝘛𝘳𝘢𝘷𝘦𝘭𝘴

✦ 𝘈 𝘓𝘪𝘵𝘵𝘭𝘦 𝘗𝘳𝘪𝘯𝘤𝘦𝘴𝘴

✦ 𝘛𝘩𝘦 𝘗𝘳𝘪𝘯𝘤𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘗𝘢𝘶𝘱𝘦𝘳

✦ 𝘛𝘩𝘦 𝘔𝘪𝘥𝘯𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘎𝘩𝘰𝘴𝘵𝘴

✦ 𝘛𝘩𝘦 𝘔𝘢𝘨𝘪𝘤𝘢𝘭 𝘉𝘰𝘰𝘬

✦ 𝘛𝘩𝘦 𝘐𝘯𝘤𝘳𝘦𝘥𝘪𝘣𝘭𝘦 𝘗𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵

✦ 𝘛𝘩𝘦 𝘈𝘮𝘢𝘻𝘪𝘯𝘨 𝘈𝘥𝘷𝘦𝘯𝘵𝘶𝘳𝘦𝘴 𝘰𝘧 𝘜𝘭𝘺𝘴𝘴𝘦𝘴

✦ 𝘏𝘦𝘳𝘤𝘶𝘭𝘦𝘴 𝘛𝘩𝘦 𝘞𝘰𝘳𝘭𝘥’𝘴 𝘚𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨𝘦𝘴𝘵 𝘔𝘢𝘯

✦ 𝘛𝘩𝘦 𝘚𝘩𝘰𝘤𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘚𝘵𝘰𝘳𝘺 𝘰𝘧 𝘌𝘭𝘦𝘤𝘵𝘳𝘪𝘤𝘪𝘵𝘺

✦ 𝘑𝘢𝘴𝘰𝘯 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘎𝘰𝘭𝘥𝘦𝘯 𝘍𝘭𝘦𝘦𝘤𝘦

✦ 𝘛𝘩𝘦 𝘚𝘵𝘰𝘳𝘺 𝘰𝘧 𝘍𝘭𝘺𝘪𝘯𝘨

✦ 𝘛𝘩𝘦 𝘍𝘢𝘪𝘳𝘨𝘳𝘰𝘶𝘯𝘥 𝘎𝘩𝘰𝘴𝘵

✦ 𝘔𝘺𝘴𝘵𝘦𝘳𝘺 𝘔𝘢𝘯𝘴𝘪𝘰𝘯

✦ 𝘛𝘩𝘦 𝘚𝘵𝘰𝘳𝘺 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘖𝘭𝘺𝘮𝘱𝘪𝘤𝘴

✦ 𝘛𝘳𝘦𝘢𝘴𝘶𝘳𝘦 𝘐𝘴𝘭𝘢𝘯𝘥

✦ 𝘛𝘩𝘦 𝘚𝘵𝘰𝘳𝘺 𝘰𝘧 𝘊𝘢𝘳𝘴

🐳 🐳 𝘜𝘴𝘣𝘰𝘳𝘯𝘦 𝘠𝘰𝘶𝘯𝘨 𝘙𝘦𝘢𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘚𝘦𝘳𝘪𝘦𝘴 𝘛𝘩𝘳𝘦𝘦

✦ 𝘛𝘩𝘦 𝘊𝘰𝘶𝘯𝘵 𝘰𝘧 𝘔𝘰𝘯𝘵𝘦 𝘊𝘳𝘪𝘴𝘵𝘰

✦ 𝘗𝘳𝘪𝘥𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘗𝘳𝘦𝘫𝘶𝘥𝘪𝘤𝘦

✦ 𝘍𝘳𝘢𝘯𝘬𝘦𝘯𝘴𝘵𝘦𝘪𝘯

✦ 𝘛𝘩𝘦 𝘖𝘥𝘺𝘴𝘴𝘦𝘺

✦ 𝘈𝘯𝘯𝘦 𝘍𝘳𝘢𝘯𝘬

✦ 𝘖𝘭𝘪𝘷𝘦𝘳 𝘛𝘸𝘪𝘴𝘵

✦ 𝘛𝘩𝘦 𝘛𝘩𝘳𝘦𝘦 𝘔𝘶𝘴𝘬𝘦𝘵𝘦𝘦𝘳𝘴

✦ 𝘗𝘰𝘮𝘱𝘦𝘪𝘪

✦ 𝘓𝘪𝘵𝘵𝘭𝘦 𝘞𝘰𝘮𝘦𝘯

✦ 𝘚𝘵𝘰𝘳𝘪𝘦𝘴 𝘰𝘧 𝘝𝘢𝘮𝘱𝘪𝘳𝘦𝘴

✦ 𝘛𝘩𝘦 𝘚𝘵𝘳𝘢𝘯𝘨𝘦 𝘊𝘢𝘴𝘦 𝘰𝘧 𝘋𝘳.𝘑𝘦𝘬𝘺𝘭𝘭 & 𝘔𝘳.𝘏𝘺𝘥𝘦

✦ 𝘞𝘩𝘪𝘵𝘦 𝘍𝘢𝘯𝘨

✦ 𝘑𝘢𝘯𝘦 𝘌𝘺𝘳𝘦

✦ 𝘞𝘪𝘭𝘭𝘪𝘢𝘮 𝘚𝘩𝘢𝘬𝘦𝘴𝘱𝘦𝘢𝘳𝘦

✦ 𝘖𝘵𝘩𝘦𝘭𝘭𝘰

0877106608
0877106608