Logo
Tất cả sản phẩm là hàng nhập khẩu

The Usborne My First Reading (50 cuốn) (hộp đỏ)

Mã sản phẩm :

Giá bán : 415,000 đ 700,000 đ
Hỗ Trợ Mua Hàng: 0877106608 ( 8h00 - 22h00 )

𝗠𝗬 𝗥𝗘𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗟𝗜𝗕𝗥𝗔𝗥𝗬 (𝟱0 𝗖𝘂𝗼̂́𝗻)

💚𝘕𝘦̂́𝘶 𝘣𝘢̣𝘯 đ𝘢̃ 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 đ𝘦̂́𝘯 𝘜𝘚𝘉𝘖𝘙𝘕𝘌 – 𝘔𝘠 𝘍𝘐𝘙𝘚𝘛 𝘙𝘌𝘈𝘋𝘐𝘕𝘎 𝘓𝘐𝘉𝘙𝘈𝘙𝘠 – 𝘉𝘖̣̂ 𝘔𝘈̀𝘜 𝘟𝘈𝘕𝘏 (𝘥𝘢̀𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘰 𝘤𝘢́𝘤 𝘣𝘦́ 𝘵𝘶̛̀ 36 𝘵𝘩𝘢́𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘰̛̉ 𝘭𝘦̂𝘯 𝘯𝘦̂́𝘶 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘨𝘪𝘢́𝘰 𝘥𝘶̣𝘤 𝘴𝘰̛́𝘮 𝘩𝘰𝘢̣̆𝘤 𝘬𝘩𝘪 𝘣𝘦́ 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘣𝘢̆́𝘵 đ𝘢̂̀𝘶 𝘩𝘰̣𝘤 𝘵𝘪𝘦̂́𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩) 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘩𝘢̆̉𝘯 𝘴𝘦̃ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘣𝘰̉ 𝘲𝘶𝘢 𝘣𝘰̣̂ 𝘮𝘢̀𝘶 đ𝘰̉ 𝘯𝘢̀𝘺 𝘰̛̉ 𝘤𝘢̂́𝘱 đ𝘰̣̂ 𝘤𝘢𝘰 𝘩𝘰̛𝘯.💚

💚𝘋𝘢̀𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘰 𝘤𝘢́𝘤 𝘣𝘦́ đ𝘢̃ 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 𝘵𝘪𝘦̂́𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩, 𝘵𝘩𝘶̛ 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘯𝘩𝘰 𝘯𝘩𝘰̉ 50 𝘲𝘶𝘺𝘦̂̉𝘯 𝘯𝘢̀𝘺 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘤𝘩𝘪𝘢 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 3 𝘤𝘢̂́𝘱 đ𝘰̣̂💚

💕 𝘎𝘈́𝘠 𝘏𝘖̂̀𝘕𝘎 - 𝘤𝘢̂́𝘱 đ𝘰̣̂ 𝘜𝘴𝘣𝘰𝘳𝘯𝘦 𝘍𝘪𝘳𝘴𝘵 𝘙𝘦𝘢𝘥𝘪𝘯𝘨 (14 𝘲𝘶𝘺𝘦̂̉𝘯) (𝘓𝘦𝘷𝘦𝘭 3)

💕𝘎𝘈́𝘠 𝘟𝘈𝘕𝘏 - 𝘤𝘢̂́𝘱 đ𝘰̣̂ 𝘜𝘴𝘣𝘰𝘳𝘯𝘦 𝘍𝘪𝘳𝘴𝘵 𝘙𝘦𝘢𝘥𝘪𝘯𝘨 (16 𝘲𝘶𝘺𝘦̂̉𝘯) (𝘓𝘦𝘷𝘦𝘭 4)

💕𝘎𝘈́𝘠 Đ𝘖̉ - 𝘤𝘢̂́𝘱 đ𝘰̣̂ 𝘜𝘴𝘣𝘰𝘳𝘯𝘦 𝘚𝘦𝘳𝘪𝘦𝘴 𝘖𝘯𝘦 (20 𝘲𝘶𝘺𝘦̂̉𝘯) - đ𝘢̂𝘺 𝘭𝘢̀ 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘤𝘢̂𝘶 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘤𝘰̂̉ 𝘵𝘪́𝘤𝘩 𝘯𝘰̂̉𝘪 𝘵𝘪𝘦̂́𝘯𝘨 đ𝘢̂́𝘺 𝘯𝘩𝘦́.Đ𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘵𝘩𝘶 𝘩𝘶́𝘵 𝘤𝘶̉𝘢 𝘣𝘰̣̂ 𝘴𝘢́𝘤𝘩 𝘯𝘢̀𝘺 đ𝘰́ 𝘭𝘢̀

💕𝘗𝘩𝘢̂𝘯 𝘤𝘩𝘪𝘢 𝘤𝘢̂́𝘱 đ𝘰̣̂ 𝘵𝘶̛̀ 𝘥𝘦̂̃ đ𝘦̂́𝘯 𝘬𝘩𝘰́ 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘮𝘢̀𝘶 𝘨𝘢́𝘺 𝘴𝘢́𝘤𝘩🥕

💕𝘏𝘪̀𝘯𝘩 𝘷𝘦̃ 𝘷𝘢̀ đ𝘢̣̆𝘤 𝘣𝘪𝘦̣̂𝘵 𝘭𝘢̀ 𝘤𝘩𝘶̛̃ 𝘷𝘪𝘦̂́𝘵 đ𝘦̂̀𝘶 𝘵𝘰, 𝘳𝘰̃ 𝘳𝘢̀𝘯𝘨🥕

💕 𝘊𝘢̂𝘶 𝘷𝘢̆𝘯 𝘥𝘢̀𝘪 𝘩𝘰̛𝘯, 𝘱𝘩𝘶̛́𝘤 𝘵𝘢̣𝘱 𝘩𝘰̛𝘯 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘷𝘦̂̀ 𝘤𝘰̛ 𝘣𝘢̉𝘯 đ𝘦̂̀𝘶 𝘱𝘩𝘶̀ 𝘩𝘰̛̣𝘱 𝘤𝘩𝘰 𝘤𝘢́𝘤 𝘣𝘢̣𝘯 đ𝘢̃ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘲𝘶𝘦𝘯 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘵𝘪𝘦̂́𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩, 𝘵𝘶̛̀ 5 𝘵𝘶𝘰̂̉𝘪 𝘵𝘳𝘰̛̉ 𝘭𝘦̂𝘯 𝘯𝘩𝘦́.🥕

0877106608
0877106608